91 Drop - (91 Krypt)

Căng thẳng 91 Drop

91 Drop bởi DNA là một dòng mạnh bằng nhiều cái tên. Nhân giống từ Chemdawg '91 chứng vượt qua với ADN của nổi tiếng, thuyền Trưởng Drop LƯỚI, căng thẳng này được tạo ra cho hiệu lực cao cần sa người tiêu dùng. Nó phát ra một sâu, ẩm ướt terpene hồ sơ đầy phòng với con chồn hôi và đầm lầy trái đất. Thưởng thức 91 Drop để kích thích sự thèm ăn trong khi khai thác toàn cơ thể thư giãn.

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.